Bystrická hotelka - MOJA ŠKOLA

občianske združenie

Združuje pracovníkov, bývalých absolventov či priaznivcov Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici.

Zabezpečuje odborné exkurzie, učebné pomôcky, materiálne vybavenie, súťaže odborných zručností, medzitriedne súťaže, sociálnu výpomoc žiakom, voľnočasové aktivity žiakov, reklamu školy, odborné vzdelávanie žiakov i pedagógov, rekondično-rehabilitačné cvičenia, vlastnú agendu a propagáciu (reklamu).

PODPORA ŠKOLY
prostredníctvom 2 % pre občianske združenie Bystrická hotelka – moja škola

Aj tento rok sa na Vás, milí rodičia, obraciame s prosbou o podporu našej školy prostredníctvom poukázania 2 % z vašej dane z príjmu pre naše občianske združenie Bystrická hotelka – moja škola, ktorého hlavným cieľom je podpora a propagácia SOŠ hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici.

Prostredníctvom takto získaných finančných prostriedkov prispievame žiakom aj vyučujúcim na absolvovanie certifikovaných kurzov (barmanský, baristický), nákup odbornej literatúry, pracovných pomôcok, softvérových licencií, zariadenia IKT, zlepšovanie technického vybavenie, no najmä na propagáciu študijných odborov a celej školy.

Každé euro, ktoré škola získa na svoj rozvoj sa počíta. Vopred ďakujeme každému rodičovi, ktorému záleží na napredovaní školy, za podporu.

Vyplnené a podpísané tlačivo VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY s prílohou POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby môžete poslať poštou alebo priniesť osobne do školy – najneskôr do 20. APRÍLA 2024 alebo ich odovzdajte na príslušnom daňovom úrade do 30. apríla 2024.

POSTUP

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2022 (kliknite pre stiahnutie)

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% .

c/ vyplnené tlačivá doručte do školy alebo na daňový úrad.

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (online editovateľné tlačivo) sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 30. MARCA 2023 na daňový úrad.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1% z dane.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech nášho občianskeho združenia. Ďakujeme!

 

BYSTRICKÁ HOTELKA – MOJA ŠKOLA

Školská 5, 974 01  Banská Bystrica

IČO: 378 923 98     DIČ: 2021715674

e-mail: obcianskezdruzenie@bystrickahotelka.sk

 

Ďakujeme za akýkoľvek peňažný dar.

IBAN: SK70 7500 0000 0040 2729 0958