6444 H ČAŠNÍK/SERVÍRKA - učebný odbor

Výborná reštaurácia sa prezentuje nielen dobrým jedlom, ale aj pozornou a milou obsluhou. Ak si vnímavá/ý, komunikatívna/y, teší ťa práca s ľuďmi, vynikáš kreativitou a kultivovaným vystupovaním, potom je daný odbor tým správnym výberom práve pre teba.

Čo sa naučíte? Čo získate?

 • Získať správne zručnosti, schopnosti a pracovné návyky.
 • Ovládať techniku jednoduchej a zložitej obsluhy, používať správnu terminológiu.
 • Pripraviť stoly k rôznym príležitostiam.
 • Dokončovať jedlá pred zrakom hosťa – flambovať, tranšírovať, miešať  šaláty.
 • Pripravovať miešané nápoje a kávu.
 • Používať vhodný gastronomický inventár.
 • Zostaviť jedálny a nápojový lístok podľa gastronomických pravidiel.
 • Ovládať systémy a spôsoby obsluhy.
 • Pracovať s novou technikou a nebáť sa inovácií.
 • Ovládať základy technológie a podnikovej ekonomiky.
 • Prijímať, registrovať objednávky a pracovať s registračnou pokladnicou.
 • Spolupracovať v kolektíve, byť tvorivý, flexibilný a mať zmysel pre estetiku.
 • Vážiť si svojho zákazníka a maximálne mu vyhovieť.
 • Prezentovať sa kultivovaným spoločenským správaním, uplatňovať spoločenský protokol.
 • Dodržiavať zásady bezpečnosti a hygieny pri práci BOZP a HACCP.
 • Priebežne aktualizovať  svoje vedomosti a zručnosti podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

Pre všetky/ých, ktorých zaujíma oblasť gastronómie, spoločenské vystupovanie a práca s ľuďmi! Učebný odbor čašník – servírka je 3-ročný odbor. Vyučovanie prebieha v dvoch zmenách: 1 týždeň teória/1 týždeň prax na pracoviskách praktického vyučovania pod vedením majstra odbornej prípravy. Po ukončení 3-ročného štúdia získaš výučný list ako kvalifikovaný odborník so všeobecným vzdelaním a širokým odborným profilom a budeš schopný pracovať v oblasti spoločného stravovania v reštauráciách, hoteloch a v ostatných zariadeniach spoločného stravovania.

Tešíme sa na teba!