6444 K ČAŠNÍK-SERVÍRKA - študijný odbor

Ste komunikatívny, spoločenský, máte estetické cítenie a radi pracujete s ľuďmi? Zaujíma Vás gastronómia, spoločenské správanie sa pri stole a etiketa stravovacích návykov? Potom je odbor  čašník – servírka ten pravý pre Vás!

Vzdelávacia oblasť1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.Spolu
      
Jazyk a komunikácia     
slovenský jazyk a literatúra333312
cudzí jazyk333312
      
Človek a príroda     
chémia11002
      
Človek a spoločnosť     
dejepis00101
občianska náuka01001
      
Človek a hodnoty     
etická výchova11002
      
Matematika a práca s informáciami     
matematika1,51,51,51,56
informatika10001
      
Zdravie a pohyb     
telesná a športová výchova11114
      
Odborné vzdelávanie     
administratíva a korešpondencia010,501,5
aplikovaná informatika00011
ekonomika12227
manažment a marketing00112
náuka o nápojoch00011
potraviny a výživa010,512,5
technika obsluhy a stolovania221,516,5
technológia20002
spoločenská komunikácia10001
svet práce0000,50,5
účtovníctvo001,512,5
      
Praktická príprava     
odborný výcvik1517,517,517,567,5
      
 32,5353434,5136

Čo sa naučíte? Čo získate?

 • Komunikovať  s hosťom v materinskom a jednom cudzom jazyku.
 • Získať správne zručnosti, schopnosti a pracovné návyky.
 • Ovládať techniku jednoduchej a zložitej obsluhy, používať správnu terminológiu.
 • Pripraviť stoly k rôznym príležitostiam.
 • Dokončievať jedlá pred zrakom hosťa – flambovať, tranšírovať, miešať  šaláty.
 • Pripravovať miešané nápoje, kávu, používať vhodný gastronomický inventár.
 • Zostaviť jedálny a nápojový lístok podľa gastronomických pravidiel.
 • Ovládať systémy a spôsoby obsluhy.
 • Pracovať s novou technikou a nebáť sa inovácií.
 • Ovládať základy technológie a podnikovej ekonomiky.
 • Prijímať, registrovať objednávky a pracovať s registračnou pokladnicou.
 • Spolupracovať v kolektíve, byť tvorivý, flexibilný a mať zmysel pre estetiku.
 • Vážiť si svojho zákazníka a maximálne mu vyhovieť.
 • Prezentovať sa kultivovaným spoločenským správaním, uplatňovať spoločenský protokol.
 • Dodržiavať zásady bezpečnosti a hygieny pri práci BOZP a HACCP.
 • Priebežne aktualizovať  svoje vedomosti a zručnosti podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.
 • Počas štúdia získať certifikát  z  kvalifikačných kurzov – barmanský, baristický, someliersky.

Váš sen sa môže stať skutočnosťou. Odbor čašník-servírka je na našej škole realizovaný vo forme duálneho vzdelávania. Vyučovanie prebieha 1 týždeň teória/1 týždeň prax na pracoviskách odborného výcviku pod vedením majstra odbornej prípravy alebo  v prevádzkach duálneho vzdelávania. Po ukončení 4 – ročného maturitného štúdia získavate výučný list a maturitné vysvedčenie ako kvalifikovaný odborník so všeobecným vzdelaním a širokým odborným profilom, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania v reštauráciách,  hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ste schopný samostatne podnikať.

Tešíme sa na Vás!