Charakteristika praktického vyučovania

Praktické vyučovanie je organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností.

Je časťou odborného vzdelávania a výchovno-vzdelávacieho procesu, v ktorom sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností.

Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva formou odborného výcviku a odbornej praxe.

Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru, ale aj ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, ak sa vykonáva v rozsahu najmenej 1 400 vyučovacích hodín za celú dĺžku štúdia príslušného študijného odboru. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora.

Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru. Vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora.

Žiak na odbornom výcviku a na odbornej praxi vykonáva cvičnú prácu alebo produktívnu prácu.
Cvičná práca sa vykonáva nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovania služieb alebo vykonávania pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.
Produktívna práca sa vykonáva zhotovovaním výrobkov alebo ich častí, poskytovaním služieb alebo vykonávaním pracovných činností, zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.

Odborný výcvik alebo odbornú prax vykonáva žiak
a) v dielni (odborné učebne a školské pracoviská odborného výcviku),
b) na pracovisku zamestnávateľa (zmluvné pracoviská),
c) na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.

Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje, môže sa odborný výcvik alebo odborná prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce; povinnosť dodržiavať podmienky výkonu praktického vyučovania podľa tohto zákona tým nie je dotknutá.