V systéme duálneho vzdelávania študenti nielen študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania. Takže okrem teoretickej prípravy získajú aj prax u zamestnávateľa, s ktorým majú podpísanú učebnú zmluvu. Na našej škole sú do duálneho vzdelávania zaradené študijné odbory čašník-servírka, kuchár a kaderník-vizážista, v ktorých štúdium trvá štyri roky.

Ak si žiak vyberie duálny systém vzdelávania (DSV), uzavrie zákonný zástupca žiaka s vybranou firmou učebnú zmluvu. Žiak má množstvo benefitov a istotu pracovného miesta po ukončení štúdia. Učebná zmluva žiaka nezaväzuje zostať po ukončení štúdia pracovať vo firme.

ZAMESTNÁVATELIA SPOLUPRACUJÚCI S NAŠOU ŠKOLOU

GALILEO HOTEL, s. r. o.

PRACOVISKO: Hotel Galileo, Donovaly
Ponúkané učebné miesta pre šk. rok 2023/2024:
0 čašník, servírka
0 kuchár
Kontaktná osoba pre DV: p. Martin Potančok – 0911 839 312
www.galileohotel.sk

STODOLA DONOVALY, s. r. o.

PRACOVISKO: Aprés Fun STODOLA – Restaurant & bar, Donovaly
Ponúkané učebné miesta pre šk. rok 2023/2024:
0 čašník, servírka
0 kuchár
Kontaktná osoba pre DV: p. Vlasta Veselovská – 0908 640 477
www.stodoladonovaly.sk

Hotel Národný dom, s. r. o.

PRACOVISKO: Hotel Národný dom, Banská Bystrica
Ponúkané učebné miesta pre šk. rok 2023/2024:
0 čašník, servírka
0 kuchár
Kontaktná osoba pre DV: p. Monika Gabrišová – 0905 523 199
www.hotelnarodnydom.sk

A–Z Gastro, s. r. o.

PRACOVISKO: U babičky – kuchyňa, Banská Bystrica
Ponúkané učebné miesta pre šk. rok 2023/2024:
0 kuchár
Kontaktná osoba pre DV: p. Radoslav Skurčák – 0911 760 449
www.ubabicky.sk

Medusa Restaurants, s. r. o.

PRACOVISKO: Bystrická klubovňa, Banská Bystrica
Ponúkané učebné miesta pre šk. rok 2023/2024:
1 čašník, servírka
1 kuchár
Kontaktná osoba pre DV: p. Lenka Dudová – 0901 902 331
www.bystrickaklubovna.sk

 

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA - ZÁKLADNÉ INFO

Podľa § 10 ods. 3) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe: 

a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a 

b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo zamestnávateľom a plnoletým žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek. 

BENEFITY ŽIAKOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Podstata systému duálneho vzdelávania = PRÍPRAVA NA POVOLANIE V REÁLNYCH PODMIENKACH U ZAMESTNÁVATEĽA
• prístup k najnovším trendom a know-how firmy poskytujúcej praktické vyučovanie,
• istota práce po absolvovaní strednej školy,
• odmena za produktívnu prácu (povinné plnenie zamestnávateľa vo vyšších ročníkoch),
• stravovanie v čase praktického vyučovania,
• prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy,
• získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia,
• vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium s ohľadom na požiadavky zamestnávateľov, ak zákonný zástupca pripojí k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Potvrdenie vydáva vybranému uchádzačovi zamestnávateľ podľa § 17 ods. 2) 3) 4) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v SDV

Ak zamestnávateľ nevydá potvrdenie pred prijímacím konaním, výber uchádzačov prebehne po prijatí na štúdium.

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

  • splnenia kritérií pre bežné štúdium,
  • osobného pohovoru,
  • študijných výsledkov v 9. ročníku.

Harmonogram

apríl 2023

Zamestnávatelia pozvú žiaka so zákonným zástupcom na rozhovor o podmienkach uzatvorenia učebnej zmluvy.  Vybraným žiakom zamestnávatelia vystavia a doručia „Potvrdenie o príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania“.

Prijímacie skúšky

1.kolo:
04. 05. 2023 – 1. termín

09. 05. 2023 – 2. termín

Prijímacie skúšky na SŠ.

19. 05. 2023

Termín pre zverejnenie zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024.

20. 06. 2023

Termín 2. kola prijímacieho konania – v prípade potreby naplnenia odborov.

Podmienkou prijatia do DSV je, že žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky (PS) na a zároveň si ho vybral niektorý zamestnávateľ. Ak bol žiak na PS úspešný a v poradí sa umiestnil nad čiarou, ale nevybral si ho žiadny zamestnávateľ, bude študovať v školskom systéme vzdelávania (nebude mať uzatvorenú učebnú zmluvu s firmou).

do 15. 09. 2023

Zamestnávatelia podpíšu učebné zmluvy s vybranými uchádzačmi, ktorí boli prijatí do 1. ročníka v danom študijnom odbore.