6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA - študijný odbor

Tento študijný odbor ponúkame všetkým žiakom, ktorí radi cestujú, komunikujú v cudzích jazykoch a zaujímajú sa o nové trendy v hotelierstve a gastronómii.

Vzdelávacia oblasť1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
Spolu
       
Jazyk a komunikácia      
sloven. jazyk a literatúra3333315
1. cudzí jazyk3333315
2. cudzí jazyk3322212
gastronómia v 1. cudz. jaz.000112
       
Človek a príroda      
chémia210003
       
Človek a spoločnosť      
dejepis110002
občianska náuka111003
       
Človek a hodnoty      
etická výchova110002
       
Matematika a práca s informáciami      
matematika1,51,51,51,506
informatika110002
       
Zdravie a pohyb      
telesná a športová výchova2222210
       
Odborné vzdelávanie      
administratíva a korešpondencia210003
aplikovaná informatika000022
ekonomika112239
geografia cestovného ruchu120003
hotel. a gastro. manažment002248
marketing000033
potraviny a výživa210003
právna náuka000011
spoločenská komunikácia100001
technika obsluhy221005
technológia prípravy pokrmov232007
účtovníctvo000336
       
Praktická príprava      
odborná prax061414640
cvičenia z techniky obsluhy100001
cvičenia z technológie prípravy pokrmov300003
       
 33,533,533,533,533167

Čo sa naučíte? Čo získate?

 • Komunikovať v materinskom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch (rozšírená výučba cudzích jazykov).
 • Pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami (program Blue Gastro, rezervačný systém Horec, účtovné programy Alfa+, Omega a Olymp).
 • Ovládať prácu s registračnou pokladnicou.
 • Certifikát minimálne z dvoch kvalifikačných kurzov (barmanský, baristický, someliérsky, carvingový, animačný).
 • Možnosť účasti na zahraničných stážach a výmenných pobytoch.
 • Využívať vedomosti o potravinárskych výrobkoch a nových trendoch vo výžive.
 • Profesionálne pripraviť a podávať jedlá, zabezpečiť obsluhu, prípravu a podávanie nápojov.
 • Využívať široké teoretické vedomosti aj praktické zručnosti z oblasti medzinárodnej gastronómie, získané počas zahraničných stáží a projektov Erasmus+.
 • Ovládať ekonomické a administratívne činnosti v rámci riadenia, manažmentu, účtovníctva a marketingu podniku.
 • Využívať svoje prezentačné zručnosti pri komunikácii so zákazníkom.
 • Zabezpečiť personálne aj materiálne animačné aktivity pre hostí v ubytovacích zariadeniach.
 • Zabezpečiť kongresové služby pre klientov.
 • Vystupovať spoločensky a kultivovane, uplatňovať spoločenský protokol.
 • Dodržiavať zásady bezpečnosti a hygieny pri práci BOZP a HACCP.
 • Priebežne aktualizovať svoje vedomosti a zručnosti podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

Zatraktívni si svoje stredoškolské štúdium možnosťou vycestovať na stáže alebo sa zúčastniť projektov Erasmus+, v rámci ktorých si prehĺbiš svoje vedomosti i zručnosti.
Po ukončení 5-ročného štúdia získaš výučný list a maturitné vysvedčenie ako kvalifikovaný odborník so všeobecným vzdelaním a širokým odborným profilom v oblasti hotelierskych a reštauračných služieb a budeš schopný samostatne podnikať v tomto segmente, alebo môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Tešíme sa na teba!