6445 K KUCHÁR - študijný odbor

Je výbornou voľbou pre všetkých žiakov, ktorí radi varia, sú kreatívni, majú cit pre estetiku a zaujímajú sa o nové trendy v gastronómii.

Vzdelávacia oblasť1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.Spolu
      
Jazyk a komunikácia     
slovenský jazyk a literatúra333312
cudzí jazyk333312
      
Človek a príroda     
chémia11002
      
Človek a spoločnosť     
dejepis00101
občianska náuka01001
      
Človek a hodnoty     
etická výchova11002
      
Matematika a práca s informáciami     
matematika1,51,51,51,56
informatika10001
      
Zdravie a pohyb     
telesná a športová výchova11114
      
Odborné vzdelávanie     
administratíva a korešpondencia010,501,5
aplikovaná informatika00011
ekonomika12227
manažment a marketing00112
medzinárodná gastronómia00011
potraviny a výživa210,514,5
technika obsluhy a stolovania10001
technológia221,516,5
svet práce0000,50,5
účtovníctvo001,510,5
      
Praktická príprava     
odborný výcvik1517,517,517,567,5
      
 32,5353434,5136

Čo sa naučíte? Čo získate?

 • Komunikovať  v materinskom a jednom cudzom jazyku.
 • Získať správne zručnosti, schopnosti a pracovné návyky.
 • Profesionálne pripraviť jedlá studenej aj teplej kuchyne.
 • Využívať moderné technologické postupy prípravy jedál.
 • Využívať  vedomosti o potravinárskych výrobkoch a zdravej výžive.
 • Aplikovať vedomosti z oblasti medzinárodnej gastronómie, získané počas projektov Erasmus+.
 • Uplatňovať moderné trendy vo výžive.
 • Pracovať s novou technikou, využívať inovácie.
 • Používať správne odbornú terminológiu.
 • Kalibrovať a kalkulovať jedlá.
 • Ovládať základy stolovania a podnikovej ekonomiky.
 • Zostaviť jedálny lístok.
 • Spolupracovať na tvorbe kolektívu kuchárov.
 • Pracovať s vysokým nasadením, flexibilne riešiť situácie v kuchyni.
 • Prezentovať sa kultivovaným spoločenským správaním.
 • Dodržiavať zásady bezpečnosti a hygieny pri práci BOZP a HACCP.
 • Priebežne aktualizovať  svoje vedomosti a zručnosti podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.
 • Byť hrdý na svoju profesiu a mať ambície stále sa zlepšovať.

Budúci kuchári! Vysoká úspešnosť zamestnania sa! Odbor kuchár je na našej škole realizovaný vo forme duálneho vzdelávania. Vyučovanie prebieha 1 týždeň teória a 1 týždeň prax na pracoviskách odborného výcviku pod vedením majstra odbornej prípravy alebo  v prevádzkach duálneho vzdelávania. Po ukončení 4 – ročného maturitného štúdia získavate výučný list a maturitné vysvedčenie ako kvalifikovaný odborník so všeobecným vzdelaním a širokým odborným profilom, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania v reštauráciách,  hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ste schopný samostatne podnikať.

Tešíme sa na Vás!