KURZY A KRÚŽKY

Aktuálne krúžky

Cieľom krúžku je rozšíriť si zručnosti a vedomosti pri príprave miešaných nápojov, kávy a vyššej formy zložitej obsluhy.

Študenti si vyberajú cestovateľské lokality Slovenska podľa záujmu na https://lnk.sk/tlqx. Pripravené sú lokality:

  • Krásy Slovenska – Pohoria Krásy Slovenska – Rieky a vodné plochy
  • Krásy Slovenska – Mestá
  • Krásy Slovenska – Historické stavby
  • Iné pamätihodnosti Slovenska
  • Poznávanie miesta Vysoké Tatry
  • Poznávanie miesta Nízke Tatry
  • Poznávanie miesta Štiavnické Vrchy
  • Poznávanie miesta Bratislava a okolie
  • Poznávanie miesta Košice a okolie
  • Poznávanie miesta okolie Banskej Bystrice

Študenti prezentujú aj svoje rodné mesto, bydlisko. K dispozícii je aj cestovateľský kanál učiteľa: https://www.youtube.com/channel/UCJ8RScpjEDq2amZdBzi6rHw. Súčasťou krúžku je aj spoločné návštevy najzaujímavejších miest v okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Brezno.

Krúžok konverzácie v ANJ  zameraný na rozšírenie a opakovanie  už získaných vedomostí a zručností v anglickom jazyku. Ide najmä o vedomosti týkajúce sa zemepisných, kultúrnych, spoločenských oblastí. Porovnávame aj reálie anglofónnych krajín s vlastnou krajinou. Študenti by mali získať komunikatívnu schopnosť aj v kontakte so zákazníkom v službách CR (ubytovanie, stravovanie).

V krúžku sa zoznámite s dejinami výtvarného umenia a so základnými výtvarnými technikami. Spoznáte diela starých majstrov, ale aj tvorbu súčasníkov. Spolu navštívime výstavy a vernisáže, naučíme sa  pochopiť umelecké dielo.

“Obrazy sú všade okolo nás. Len ich chcieť vidieť.”
(Andrej Barčík)

V rámci krúžku sa žiaci zoznámia so súčasnými trendmi v propagácii výrobkov a služieb, oboznámia sa so základnými pojmami z oblasti marketingu a reklamy, vyskúšajú si prácu v grafickom či strihacom programe pri vytváraní a propagovaní produktu alebo udalosti, navrhnú svoje reklamné pútače, slogany, plagáty a spoty (zvukové, resp. audiovizuálne). Vyskúšajú si tvorbu produktovej webstránky.

Krúžok zameraný na doplnenie vedomostí z predmetu slovenský jazyk a literatúra s cieľom prípravy na maturitné skúšky a skúšky na vysoké školy.

Krúžok zameraný na spoznávanie ušľachtilej krásy a sily hudby, tanca, výtvarníctva a umenia vôbec. Študenti môžu spoznať neuveriteľné pocity krásna, ktoré človeku prináša klasické umenie, môžu zažiť pekné predstavenia, výstavy, zážitky.

Krúžok zameraný na rozšírenie odborného anglického jazyka v oblasti hotelierstva, gastronómie a turizmu.

Svetová gastronómia – cieľom krúžku je oboznámenie žiakov s jednotlivými svetovými kuchyňami nie len po stránke teoretickej, ale aj praktickej. Na spoločných stretnutiach budeme spoznávať okrem gastronómie aj kultúru danej krajiny a pripravovať ich typické pokrmy.