KURZY A KRÚŽKY

Krúžky na škole

Vedie: Ing. Monika Baloghová

Vedie: Mgr. Peter Krištofóry, PhD.

Vedie: Ing. Monika Masárová

Vedie: Mgr. Štefánia Matušková

Cieľom krúžku je rozšíriť si zručnosti a vedomosti pri príprave miešaných nápojov, kávy a vyššej formy zložitej obsluhy.

Vedie: Mgr. Magdaléna Pániková

Krúžok konverzácie v ANJ  zameraný na rozšírenie a opakovanie  už získaných vedomostí a schopností v anglickom jazyku. Ide najmä o vedomosti týkajúce sa zemepisných, kultúrnych, spoločenských oblastí. Porovnávame aj reálie anglofónnych krajín s vlastnou krajinou. Študenti by mali získať komunikatívnu schopnosť aj v kontakte so zákazníkom v službách CR (ubytovanie, stravovanie).

Vedie: Ing. Miriam Jančová

Vedie: Mgr. Ľubomíra Kubašková

V krúžku sa zoznámite s dejinami výtvarného umenia a so základnými výtvarnými technikami. Spoznáte diela starých majstrov, ale aj tvorbu súčasníkov. Spolu navštívime výstavy a vernisáže, naučíme sa  pochopiť umelecké dielo.

„Obrazy sú všade okolo nás. Len ich chcieť vidieť.“
(Andrej Barčík)

Vedie: Mgr. Marián M. Mackovič

V rámci krúžku sa žiaci zoznámia so súčasnými trendmi v propagácii výrobkov a služieb, oboznámia sa so základnými pojmami z oblasti marketingu a reklamy, vyskúšajú si prácu v grafickom či strihacom programe pri vytváraní a propagovaní produktu alebo udalosti, navrhnú svoje reklamné pútače, slogany, plagáty a spoty (zvukové, resp. audiovizuálne). Vyskúšajú si tvorbu produktovej webstránky.

Vyskúšajú si vytvoriť videoreportáž, rozhlasovú reláciu či krátky videofilm.
Pozri si VIDEOSPRAVODAJ

Vedie: AKTUÁLNE NEOTVORENÝ

Krúžok zameraný na doplnenie vedomostí z predmetu slovenský jazyk a literatúra s cieľom prípravy na maturitné skúšky a skúšky na vysoké školy.

Vedie: Ing. Jana Korbelová

Krúžok zameraný na spoznávanie ušľachtilej krásy a sily hudby, tanca, výtvarníctva a umenia vôbec. Študenti môžu spoznať neuveriteľné pocity krásna, ktoré človeku prináša klasické umenie, môžu zažiť pekné predstavenia, výstavy, zážitky.

Vedie: AKTUÁLNE NEOTVORENÝ

Krúžok zameraný na rozšírenie odborného anglického jazyka v oblasti hotelierstva, gastronómie a turizmu.

Vedie: Mgr. Ľuboš Kovaľ

Svetová gastronómia – cieľom krúžku je oboznámenie žiakov s jednotlivými svetovými kuchyňami nie len po stránke teoretickej, ale aj praktickej. Na spoločných stretnutiach budeme spoznávať okrem gastronómie aj kultúru danej krajiny a pripravovať ich typické pokrmy.

Vedie: Mgr. Michal Volentier