Maturitná skúška

 MATURITNÁ SKÚŠKA NA NAŠEJ ŠKOLE
– ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Maturitná skúška je zavŕšením štúdia, ktorej úspešným absolvovaním má žiak potvrdiť dosiahnutú úroveň osvojených vedomostí a zručností. Na našej škole sa skladá z nasledovných častí:

EXTERNÁ ČASŤ (EČ) – test
PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI (PFIČ) – slohová práca
ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI (ÚFIČ) – ústna odpoveď
PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY (PČOZ) – prehliadka zručností a manažérskych schopností žiakov maturitného ročníka (realizácia a predvedenie komplexnej úlohy a jej obhajoba)

Základné všeobecné informácie o maturitnej skúške

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky  a externá časť maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a)      slovenský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2023 (utorok),
b)      anglický jazyk, nemecký jazyk, dňa 15. marca 2023 (streda).

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

IV.DK – čašník-servírka, kuchár16. 05. – 17. 05. 2023
  
V.HA, V.HB – hotelová akadémia 
– zadania tém:do 30. 11. 2022
– 1. konzultácia:piatok 16. 12. 2022
– 2. konzultácia:
(obhajoba prípravnej fázy)
piatok 17. 02. 2023
– 3. konzultácia:
(opravná obhajoba)
piatok 24. 03. 2023
– vykonanie praktickej časti:V.HA: 17. – 20. 04. 2023
V.HB: 24. – 27. 04. 2023
– obhajoba:V.HA: 21. 04. 2023
V.HB: 28. 04. 2023

ústna forma internej časti MS             05. 06. – 09. 06. 2023

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

  • slovenský jazyk a literatúra – 100-minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)

  • matematika – 150-minútový test – (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede)

  • anglický jazyk, nemecký jazyk, … – 120-minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

  • slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných možností)

  • anglický jazyk, nemecký jazyk, – 60-minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)

Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná.

Povinné predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

  • cudzí jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

  • teoretická časť odbornej zložky – 30 min. príprava, 30 min. odpoveď

Voliteľné predmety:

  • 2. cudzí jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

  • matematika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

Tvorí ju príprava, realizácia  – predvedenie a ústna obhajoba komplexnej úlohy, resp. preskúšanie vedomostí a zručností odbornou skúšobnou komisiou o vopred vyžrebovanej téme.

TÉMY
PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Degustačná večera s animačným programom: slovenská tradičná gastronómia, francúzska gastronómia, fínska gastronómia, nemecká gastronómia, slovenská moderná gastronómia, americká gastronómia, indická gastronómia, maltská gastronómia.

ČAŠNÍK, SERVÍRKA

KUCHÁR

HODNOTENIE MATURITNEJ SKÚŠKY

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25%  z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov
                                                           alebo
2. je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Ak žiak neprospel najviac z 2 predmetov, môže požiadať o opravnú skúšku. Bez žiadosti žiakovi nebude udelená možnosť opravnej maturitnej skúšky.

Oprava ústnej formy internej časti MS: 1. termín – september, 2. termín – február.

Oprava externej časti MS a písomnej formy internej časti MS – nasledujúci školský rok podľa oficiálnych termínov MS 2015.

Ak žiak neprospel z 3 a viac predmetov, jeho štúdium je považované za neúspešne ukončené, resp. neukončené.

STIAHNITE SI DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

Pokyny na vypĺňanie odpoveďových hárkov

Kritériá na hodnotenie PFIČ MS – vyučovací jazyk

Kritériá na hodnotenie PFIČ MS – cudzie jazyky