Vyučované cudzie jazyky

Na škole vyučujeme tri cudzie jazyky, ktoré patria k najpoužívanejším vo svete – anglický, francúzsky a nemecký. Anglický jazyk je prvý cudzí jazyk (CJ1), pričom francúzsky a nemecký jazyk predstavujú druhý cudzí jazyk (CJ2) pre žiakov študijných odborov.
Cudzie jazyky sa zameriavajú na všeobecný jazyk s dôrazom na aktívnu komunikáciu a prípravu na maturitné resp. medzinárodné jazykové skúšky. Zároveň však podporujeme rozvíjanie odborného jazyka so zameraním na hotelierstvo, gastronómiu kadernícke a vizážistické služby.
Pri výučbe používame jedny z najnovších didaktických pomôcok, či už ide o učebnice, pracovné zošity alebo doplňujúce materiály v digitálnej a interaktívnej podobe. Taktiež využívame aj autentické materiály vo forme filmov, hudby, novín, časopisov a ďalšie materiály súvisiace s poskytovanými učebnými a študijnými odbormi.

Odporúčané linky

Vydavateľstvo orientované na vydávanie učebníc pre francúzsky jazyk pre cudzincov.
https://www.cle-international.com/espace-digital/

Vydavateľstvo zamerané na vyučovanie nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka.
https://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/lernen/pg_lehrwerke_lrnzg

Francúzska aliancia podporuje vyučovanie francúzskeho jazyka a kulúry.
https://www.afsk.sk/index.php?lang=sk

Centrum zamerané na podporu vyučovania anglického jazyka a americkej kultúry.
https://www.americanspaces.sk/

Britská rada podporuje vyučovanie anglického jazyka a britskej kultúry.
https://www.britishcouncil.sk/o-nas/slovensko

Inštitút podporuje vyučovanie nemeckého jazyka a kultúry.
https://www.goethe.de/ins/sk/sk/index.html

Inštitút podporuje vyučovanie francúzskeho jazyka a kultúry.
https://institutfrancais.sk/

Hodnotenie

Aktivity

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do olympiád v cudzích jazykoch, takisto ako do súťaží usporadúvaných jazykovými a kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku.

Na škole využívame možnosť zúčastňovať sa divadelných predstavení v anglickom jazyku, ktoré spájajú kultúru s jazykom v zábavnej a často odľahčenej forme.

Pri vyučovaní jazykov využívame možnosti zapájania sa do medzinárodných projektov v rámci platformy eTwinning a tiež programov Erasmus+.

V škole takisto organizujeme exkurzie týkajúce sa cudzích jazykov a kultúry a to doma aj v zahraničí. Zároveň majú žiaci možnosť absolvovať odbornú stáž v nimi študovanom odbore v zahraničí.

Členovia

Mgr. Lívia Mešková (ANJ, FRJ) – predsedníčka
Mgr. Barbora Beťáková (ANJ) – MD
Mgr. Eva Budová (NEJ)
Ing. Iveta Danišová (ANJ, FRJ)
Mgr. Ľubomíra Kubašková (NEJ)
PaedDr. Zdena Martuliaková (NEJ)
Ing. Monika Masárová (ANJ)
Ing. Drahomíra Melicherčíková (ANJ)
Mgr. Magdaléna Pániková (ANJ)
Mgr. Stanislava Psotová (NEJ)

Partneri