7 DÔVODOV
PREČO ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ ŠKOLE

Počuli ste už o banskobystrickej „hotelke“? Pod týmto názvom nás mnohí poznajú v našom meste, ale i v širokom okolí. Sme SOŠ hotelových služieb a obchodu a ponúkame vzdelávanie v študijných i učebných odboroch. O našej škole môžete nájsť informácie v tabuľkách, grafoch i v číslach, ale asi najviac sa dozviete od našich bývalých či súčasných žiakov.

A tu je i niekoľko ďalších dôvodov, prečo prísť študovať práve k nám.


Škola s dlhoročnou tradíciou

Dejiny školy sú úzko previazané s rozvojom Banskej Bystrice – od tzv. učňovskej školy (už v roku 1845) cez Stredné odborné učilište služieb až po jej dnešnú podobu. A preto sú mnohí  Banskobystričania našimi hrdými, úspešnými absolventmi a radi šíria dobré meno našej školy.

Všetky naše odbory štúdia sú zamerané nielen na získavanie vedomostí, ale aj na osvojovanie si zručností a schopností, ktoré bezprostredne súvisia s poskytovaním služieb. Dôraz kladieme nielen na komunikatívnosť, ale aj na spoločenské správanie a vystupovanie na úrovni. Všetci naši žiaci sú vedení naplno si uvedomovať, že práca v službách nie je vôbec jednoduchá, pretože jej konečný výsledok do veľkej miery závisí od zákazníkov – ich momentálnej dispozície a nálady. Zároveň je veľmi dôležitá spolupráca na všetkých úrovniach – od manažmentu po jednotlivých pracovníkov – a preto našim žiakom vštepujeme, že každý pracovný tím je úspešný len do tej miery, akú dokáže dosiahnuť jeho „najslabší člen“.

Každý odbor má svoje špecifiká a žiak si musí naplno uvedomiť, čo mu najviac vyhovuje. Samozrejme, mnoho žiakov sa pri výbere strednej školy riadi radami rodičov, starých rodičov, kamarátov. Aj z tohto dôvodu sa nedá jednoznačne určiť, ktorý odbor štúdia je najlepší. Nie sme predsa všetci rovnakí a každý máme iné potreby i danosti.

Môžeme však povedať, že v súčasnosti je najväčší záujem o študijný odbor hotelová akadémia. Ďalším veľmi perspektívnym študijným odborom je odbor kaderník-vizážista, ktorého štúdium momentálne poskytujeme ako jediná stredná odborná škola v Banskobystrickom kraji a s možnosťou duálneho vzdelávania ako jedna z mála škôl na celom Slovensku.

Praktické vyučovanie

Ťažiskom úspechov našich žiakov je praktická príprava na pracoviskách odborného výcviku – okrem školských zariadení – Jedáleň a bufet Okresného úradu Banská Bystrica, Kaderníctvo Élève a Beauty salón Élève – spolupracujeme so zmluvnými pracoviskami – hotelmi a penziónmi – Hotel LUX, Penzión Donly, Penzión Hastrman, Penzión a reštaurácia U Vinca, a reštauračnými zariadeniami reštaurácia Angels, Reštaurácia Bašta, Beniczky Restaurant, reštaurácia Barumka, reštaurácia Tri duby Golf Resort, Bistro Smartfood, Frais – cafe, bar, restaurant, Pizzeria Kavalier a iné. A aby toho nebolo málo, aj počas praktického vyučovania priamo v škole pravidelne varíme s uznávanými kuchármi zo známych reštaurácií.

Duálne vzdelávanie

Poskytujeme duálne vzdelávanie v odboroch kuchár, čašník, servírka, kaderník-vizážista. Nespornými výhodami sú: bezplatné materiálne zabezpečenie počas celého štúdia, práca u odborníkov v najlepších prevádzkach v Banskej Bystrici, mesačné vreckové resp. plat za produktívnu prácu, isté zamestnanie po skončení štúdia. V súčasnosti spolupracujeme s prevádzkami: Hotel Galileo, Donovaly, Bar & restaurant Stodola Donovaly, Donovaly, Hotel Národný dom, Banská Bystrica a Kuchyňa U babičky, Banská Bystrica. V nasledujúcom školskom roku plánujeme nadviazať spoluprácu so sieťou kaderníctiev Klier.

Štúdium jazykov

Samozrejmosťou je u nás štúdium svetových jazykov – angličtiny, nemčiny, francúzštiny. Cudzie jazyky v spojení s odbornosťou získanou pri štúdiu otvárajú našim žiakom dvere do celého sveta a uľahčujú ich uplatnenie v reálnom pracovnom živote.

Uplatnenie absolventov

Naši absolventi našli a nachádzajú pracovné uplatnenie v reštauráciách, bistrách, hoteloch, kaviarňach, kaderníctvach na Slovensku i v zahraničí. Niet snáď jedinej prevádzky tohto typu v Banskej Bystrici a jej okolí, kde by ste nestretli nášho súčasného či bývalého žiaka. Presviedčame sa o tom každodenne a sme na to hrdí! A máme aj veľa  tých, ktorí ponúkajú svoje umenie, schopnosti a vedomosti v zahraničí…

Aktivity a benefity školy

Každý školský rok je u nás naplnený aktivitami, ktoré prispievajú ku komplexnosti štúdia na SOŠ. Môžete absolvovať baristický, barmanský, someliérsky, carvingový a animátorský kurz, žiaci s dobrými študijnými výsledkami dokonca so zľavou!

Poskytujeme tiež prospechovo-sociálne štipendium a príspevky na pracovné oblečenie a pomôcky. Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania u nás sú odborné exkurzie, ktorých je naozaj dosť.

To najlepšie však na koniec!

Najväčším benefitom podľa našich súčasných žiakov je možnosť absolvovať platené zahraničné stáže vo Francúzsku, Švajčiarsku, TalianskuNemecku. A v súčasnosti máme rozbehnuté projekty, ktoré umožňujú žiakom i učiteľom poznávať zahraničnú gastronómiu na odborných stážachvýmenných pobytoch vo Fínsku, na Malte, v Chorvátsku, Taliansku a v Českej republike.

Atmosféra školy

Sme škola, ktorej základnými hodnotami sú: sloboda, zodpovednosť, spolupráca. Určite k nim však patria aj ľudskosťochota pomôcť. Učitelia aj majstri odbornej výchovy sa zaujímajú o svojich žiakov, pristupujú k nim individuálne, vládne u nás napriek všetkým povinnostiam rodinná atmosféra. To potvrdzujú aj naši absolventi, ktorí k nám priviedli svoje deti, i súčasní žiaci, ktorí sem priviedli svojich súrodencov.

A preto môžeme hrdo konštatovať, že sme sa stali školou „rodinného typu“.