PROJEKTY

Národné projekty

Medzinárodné projekty

Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000116736

Trvanie projektu: 1.6.2023 – 31.8.2024

Aktivity projektu:

 • krátkodobé mobility žiakov v zahraničí
 • hospitácie zamestnancov v zahraničí
 • dlhodobé mobility žiakov v zahraničí
 • zahraničné súťaže
 • workshopy, odborné exkurzie, on-line podujatia

Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000056130

Trvanie projektu: 1.6.2022 – 31.5.2024

Aktivity projektu:

 • krátkodobé mobility žiakov v zahraničí
 • dlhodobé mobility žiakov v zahraničí
 • kurzy a hospitácie zamestnancov školy v zahraničí
 • workshopy, odborné exkurzie, kurzy

Číslo akreditácie: 2021-1-SK01-KA120-VET-000043376

Platnosť akreditácie: 1.2.2022 – 31.12.2027

Ciele akreditácie:

 • Rozvoj základných odborných a jazykových kompetencií žiakov
 • Prehĺbenie a doplnenie odborných a jazykových kompetencií žiakov počas dlhodobej odbornej mobility
 • Rozvíjať komunikačné jazykové kompetencie zamestnancov školy
 • Inovovať odborné zručnosti zamestnancov cez odborné kurzy v zahraničí
 • Rozvoj odborných a jazykových kompetencií zamestnancov cez priame pozorovanie

Kľúčová aktivita: KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Realizácia projektu: 1.12.2019 – 30.11.2022

Projektoví partneri: Nova Talent Oy, Kaarina, Fínsko – Simcal Travel Limited, St. Julian´s, Malta – SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica, Slovensko

Ciele projektu:

 • zlepšenie schopnosti učenia sa;
 • poznávanie zahraničnej gastronómie, príprava pokrmov a komunikácia s hosťami;
 • priblíženie pohostinnosti, reštauračných a stravovacích služieb hosťujúcej krajiny;
 • zlepšenie kariérnych vyhliadok;
 • vyvinutie schopnosti prejaviť iniciatívu a zapojiť sa do podnikateľského myslenia;
 • rozvoj samostatnosti a sebavedomia;
 • posilnenie multikultúrneho povedomia;
 • aktívna účasť v spoločnosti;
 • rozsiahle znalosti o fungovaní európskeho systému a o európskych hodnotách;
 • zvýšenie motivácie k účasti na budúcich programoch formálneho a neformálneho učenia sa;
 • podpora celoživotného vzdelávania.

Aktivity projektu:

 • odborná jazyková príprava na stáže v anglickom jazyku s tvorbou materiálov;
 • odborné stáže žiakov vo Fínsku a na Malte;
 • degustačné večere navštívených kuchýň;
 • nadviazanie kontaktov so zahraničnými partnermi pre ďalšiu spoluprácu;
 • rozvíjanie odborných zručností žiakov.

Kľúčová akcia: KA229 – Školské výmenné partnerstvá

Typ akcie: Výmena skúsenosti a osvedčených postupov

Realizácia projektu: 1.9.2019 – 28.2.2022

Projektoví partneri: Strednja skola, Bol, Chorvátsko – I. I. S. S. Oriani-Tandoi, Corato, Taliansko – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Česká republika – SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica, Slovensko

Ciele projektu:

 • Prepojenie učenia sa a vyučovania cudzích jazykov s učením o európskom kultúrnom dedičstve.
 • Boj proti neúspechu žiakov vo vzdelávaní a predčasnému ukončeniu školského vzdelávania.
 • Zlepšenie profesijných vedomostí a zručností žiakov v gastronomických odboroch.
 • Rozvíjanie princípov inklúzie a diverzity.
 • Zvýšenie povedomia o vlastnej krajine a jej kultúrnom dedičstve.
 • Budovanie zdravého životného štýlu cez nové trendy v gastronómii.

Aktivity projektu:

 • Medzinárodné stretnutia žiakov a učiteľov partnerských škôl.
 • Interaktívna spolupráca so žiakmi a učiteľmi partnerských škôl.
 • Workshop, prezentácie, konferencie k vareniu a zdravému životnému štýlu.
 • Návšteva lokálnych výrobcov potravín.
 • Tvorba učebných materiálov o tradičných jedlách partnerských škôl a ich servírovaní.
 • Organizovanie festivalov a otvorených bazárov s ponukou zabudnutých, tradičných jedál a ich receptov.
 • Vytvorenie elektronickej a tlačenej knihy s receptami z projektu.

Kľúčová akcia: KA1 -Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie: KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Realizácia projektu: 06/2016 – 05/2017

Ciele projektu:

 • Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania, zlepšiť odborné činnosti v pre hotelierstvo, gastronómiu a kadernícke služby,
 • Rozšíriť odborné, kultúrne a jazykové vedomosti,
 • Dozvedieť sa o najnovších trendoch vo vlasovej kozmetike, v účesovej tvorbe, strihaní, farbení, melírovaní a regenerácii vlasov,
 • Rozšíriť praktické zručnosti v príprave pokrmov a nápojov talianskej kuchyne,
 • Spoznať technológie výroby vína, olivového oleja, domácich cestovín,
 • Získať poznatky z práce hotelového manažmentu, o gastronomických trendoch a tieto vedomosti a zručnosti využiť vo výchovno-vzdelávacom procese, pri maturitnej skúške a na trhu práce,
 • Zlepšiť jazykové a multikultúrne cítenie,
 • Motivovať  učiteľov a žiakov k ďalšiemu rastu,
 • Viesť študentov k autonómnemu prístupu a zodpovednosti za svoje vedomosti,
 • Zvýšiť záujem o štúdium na našej škole.

Kľúčová akcia: KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie: KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Realizácia projektu: 06/2015 – 06/2017

Ciele projektu:

 • Zvýšiť profesionalitu učiteľov,
 • Rozšíriť jazykové kompetencie v anglickom a nemeckom jazyku,
 • Použiť priamy kontakt s kultúrou krajiny na obohatenie komunikácie v cudzích jazykoch,
 • Poukazovať a vysvetľovať rozdielnosti v kultúre aj životnom štýle krajín kurzov,
 • Aplikovať multikultúrny prístup vo vyučovaní cudzích jazykov,
 • Motivovať  učiteľov a žiakov k ďalšiemu rastu,
 • Používať nové vyučovacie metódy vo vyučovacom procese,
 • Využívať nové techniky písania, čítania, počúvania a hovorenia,
 • Využívať komunikatívne metódy na rozvoj produktívnych zručností študentov,
 • Naučiť sa moderné postupy pri výučbe gramatiky, slovnej zásoby,
 • Využiť nové metódy a IKT technológií vo vyučovacom procese,
 • Používať on-line materiál, audio, video materiál,
 • Vedieť používať wikis – internetové encyklopédie na hodinách,
 • Vhodne použiť sociálne médiá a mobile-learningu na hodinách jazykov,
 • Rozšíriť portfólio autentických vyučovacích zdrojov v anglickom a nemeckom jazyku,
 • Získať kompetencie ako ovplyvniť aktivitu triedy,
 • Viesť študentov k autonómnemu prístupu a zodpovednosti za svoje vedomosti,
 • Získať nové kontakty a využiť ich na ďalšie projekty.