Vo všetkých ročníkoch žiaci vypracúvajú ročníkový projekt. Rozsah a požiadavky projektu sú primerané a zohľadňujú úroveň získaných vedomostí žiakov. Žiaci môžu projekty vypracovať jednotlivo ako i v menších skupinách. Cieľom ročníkových projektov je rozvoj odborných, komunikačných a tvorivých zručností žiakov.

Cieľ ročníkového projektu:

Realizovať prezentačný deň zručností pre pozvaných rodičov žiakov prvého ročníka hotelovej akadémie. Prezentovať získané odborné zručnosti v príprave pokrmov a obsluhe zákazníka.

Náležitosti titulnej strany

1. v záhlaví – logo a názov školy

2. v strede strany – názov práce: Realizácia prezentačného dňa

3. v päte – šk. rok, meno konzultanta, meno zhotoviteľa práce

Požiadavky na úpravu práce

1. Písmo Times New Roman

2. Nadpisy a hlavné časti práce – tučným písmom Bold, veľkosť 14,

3. Text práce – veľkosť písma 12, čierna farba

4. Riadkovanie 1,5

5. Okraje z ľava 3,5 ostatné 2,5

Obsah práce

– bude umiestnený za titulnou stranou, bude obsahovať názvy kapitol a čísla strán (napr.)

1. Zostaviť jedálny lístok / Menu lístok (TOB)

2. Vypracovať receptúry ponúkaných jedál a nápojov (EPP)

Prácu odovzdajte v stanovenom termíne, v zviazanej a aj elektronickej podobe Mala by spĺňať predpísaný obsah dokumentov. Práca bude súčasťou výstupného portfólia.

Úloha 1:

a) vypracovať „Jedálny lístok / Menu lístok“ pre podnik s konkrétnou právnou formou (s.r.o., v.o.s., k.o.s., a.s., podnik jednotlivca)

b) vypracovať „Receptúry ponúkaných jedál a nápojov“

Úloha 2:

· Odbytové stredisko:

· popísať prípravné práce (stručne popísať)

· zakresliť cuvert pre jedného hosťa

· uviesť zoznam inventára

· popísať systém a spôsob obsluhy

· stručne charakterizovať jedlá a nápoje

· popísať práce po skončení prevádzky

· Výrobné stredisko:

· popísať prípravné práce (stručne popísať)

· uviesť zoznam inventára

· popísať spôsob prípravy jednotlivých jedál

· vynormovať jednotlivé jedlá 10 porcií

· popísať práce po skončení prevádzky

Požiadavky:

Ročníkový projekt odovzdať v elektronickej / tlačenej podobe odovzdať na hodnotenie do: ……………………… a prezentovať v termíne ……………………….

Hodnotenie projektu

1. Obsahová správnosť písomností 50 %

2. Realizácia jednoduchej obsluhy 50 %

Celkom 100 %

Známkovanie projektu:

100 % – 85 % výborný (1)

84 % – 70 % chválitebný (2)

69 % – 50 % dobrý (3)

49 % – 35 % dostatočný (4)

34 % a menej nedostatočný (5

Cieľ ročníkového projektu:

Vypracovať podnikové písomnosti nevyhnutné pre činnosť podniku v súlade s platnou legislatívou SR a platnou STN normou. Rozvíjať komunikačné, prezentačné a argumentačné schopnosti žiaka.

Náležitosti titulnej strany

1. v záhlaví – logo a názov školy

2. v strede strany – názov práce: Podnikové písomnosti

3. v päte – šk. rok, meno konzultanta, meno zhotoviteľa práce

Obsah práce

– bude umiestnený za titulnou stranou, bude obsahovať názvy kapitol a čísla strán (napr.)

1. Spoločenská zmluva (vybranej spoločnosti xy) / Zakladateľská listina (vybranej spoločnosti xy) (EKO)

2. Návrh zápisu do obchodného registra (vybranej spoločnosti xy) (EKO)

3. Výpis z obchodného registra (vybranej spoločnosti xy) (EKO)

4. Obchodné písomnosti – ponuka, potvrdenie objednávky (ADK)

5. Osobné písomnosti – štruktúrovaný životopis, motivačný list (ADK)

Prácu odovzdajte v stanovenom termíne, vo zviazanej a aj elektronickej podobe. Mala by spĺňať predpísaný obsah dokumentov. Práca bude súčasťou záverečného portfólia.

Úloha 1:

a) vypracovať „Spoločenskú zmluvu / Zakladateľskú listinu“ pre podnik s konkrétnou právnou formou (s.r.o., v.o.s., k.o.s., a.s., podnik jednotlivca)

b) vypracovať „Návrh na zápis do obchodného registra“

c) vypracovať „Výpis z obchodného registra“

d) vypracovať „Obchodné písomnosti – objednávka, potvrdenie objednávky“

e) vypracovať „Osobné písomnosti – štruktúrovaný životopis, motivačný list“

Požiadavky:

Ročníkový projekt odovzdať v elektronickej / tlačenej podobe odovzdať na hodnotenie zodpovednému vyučujúcemu do: ……………………… a prezentovať v termíne ……………………….

Hodnotenie projektu

1. Obsahová správnosť písomností 40 %

2. Prezentovanie práce 40 %

3. Odpovedanie na otázky 20 %

Celkom 100 %

Známkovanie projektu:

100 % – 85 % výborný (1)

84 % – 70 % chválitebný (2)

69 % – 50 % dobrý (3)

49 % – 35 % dostatočný (4)

34 % a menej nedostatočný (5)

Vypracovanie a obhajoba protokolu je jednou z podmienok úspešného absolvovania štúdia. Vypracovaním protokolu sa overuje schopnosť žiakov samostatne vypracovať vylosovanú tému, majú preukázať spôsobilosť tvorivo pracovať v danom odbore.

Za včasné vypracovanie a odovzdanie v určenom termíne zodpovedá každý žiak sám.

Prostredníctvom správne vypracovaného projektu sa overuje:

– Schopnosť samostatnej práce

– Tvorivosť pri zvládnutí témy

– Všeobecný prehľad

– Prehľad v odborných znalostiach

– Práca s odbornou literatúrou a zdroje

– Využitie medzipredmetových vzťahov – uplatnenie odborných znalostí z techniky obsluhy, náuky o potravinách a výživy, technológie prípravy jedál, administratívy a korešpondencie, odborný výcvik, informatiky.

– Úroveň formálnej, štylistickej, jazykovej a obsahovej stránky práce

– Zvládnutie odbornej stránky práce a ústnej obhajoby

Požiadavky na úpravu práce

1. Písmo Times New Roman

2. Nadpisy a hlavné časti práce – tučným písmom Bold, veľkosť 14,

3. Text práce – veľkosť písma 12, čierna farba

4. Riadkovanie 1,5

5. Okraje zľava 3,5 ostatné 2,5

Úloha č. 1: Libreto je scenár slávnostného stolovania. Obsahuje tieto časti:

Titulná strana a názov práce

Obsah práce

1. Predslov

2. Objednávka (ADK)

3. Potvrdenie objednávky (ADK)

4. Plán miestnosti (TOB)

5. Zasadací poriadok (TOB)

6. Menu (TOB)

7. Nákres a popis jedného cuvertu (TOB)

8. Stručná charakteristika jedál (TOB)

9. Stručná charakteristika nápojov (TOB)

10. Žiadanka inventára (TOB)

11. Prípravné práce (stručný popis) (TOB)

12. Priebeh slávnostnej hostiny (systém a spôsob obsluhy) (TOB)

13. Práce po skončení prevádzky (TOB)

14. Nakresliť schému úpravy studeného stola (TOB)

15. Zostaviť 2 normy v programe Gastro Blue Manager (EPP)

Úloha 2:

a) vypracovať Menu lístok

b) vypracovať „Receptúry ponúkaných jedál a nápojov

** Pri Raute uviesť sortiment jedál a nápojov a nakresliť usporiadanie miestnosti pre raut **

Náležitosti titulnej strany (viď nasledujúca strana)

1. v záhlaví – logo a názov školy

2. v strede strany – názov práce

3. v päte – šk. rok, meno konzultanta, meno zhotoviteľa práce

Obsah práce

– bude umiestnený za titulnou stranou, bude obsahovať názvy kapitol a čísla strán (napr.)

1. Predslov 2

– stručný opis slávnostnej hostiny a príležitosti, pri ktorej sa organizuje.

Práca musí byť odovzdaná v stanovenom termíne, musí mať predpísaný obsah a náležitosti. Práca musí byť zviazaná v hrebeňovej forme alebo v zásuvnej lište!

 

Manuál na prípravu a vypracovanie protokolu

Cieľ ročníkového projektu:

Vypracovať podnikové písomnosti nevyhnutné pre činnosť podniku v súlade s platnou legislatívou SR. Rozvíjať komunikačné, prezentačné a argumentačné schopnosti žiaka.

Náležitosti titulnej strany

1. v záhlaví – logo a názov školy

2. v strede strany – názov práce: Organizačná štruktúra a organizačno-prevádzkový poriadok

3. v päte – šk. rok, meno konzultanta, meno zhotoviteľa práce

Obsah práce

– bude umiestnený za titulnou stranou, bude obsahovať názvy kapitol a čísla strán (napr.)

1. Organizačná štruktúra spoločnosti xy (HGM)

2. Organizačno-prevádzkový poriadok spoločnosti xy (HGM)

3. Pracovné náplne pracovníkov (ubytovacieho úseku, výrobného strediska, odbytového strediska) v spoločnosti xy (EKO)

Prácu odovzdajte v stanovenom termíne, vo zviazanej a aj elektronickej podobe Mala by spĺňať predpísaný obsah dokumentov. Práca bude súčasťou záverečného portfólia.

Úloha 1:

a) vypracovať „Organizačnú štruktúru“ pre podnik s konkrétnou právnou formou (s.r.o., v.o.s., k.o.s., a.s., podnik jednotlivca)

b) vypracovať „Organizačno-prevádzkový poriadok spoločnosti“

c) vypracovať „Pracovné náplne pracovníkov“

Požiadavky:

Ročníkový projekt odovzdať v elektronickej / tlačenej podobe odovzdať na hodnotenie zodpovednému vyučujúcemu do: ……………………… a prezentovať v termíne ……………………….

Hodnotenie projektu

1. Obsahová správnosť písomností 40 %

2. Prezentovanie práce 40 %

3. Odpovedanie na otázky 20 %

Celkom 100 %

Známkovanie projektu:

100 % – 85 % výborný (1)

84 % – 70 % chválitebný (2)

69 % – 50 % dobrý (3)

49 % – 35 % dostatočný (4)

34 % a menej nedostatočný (5)

Cieľ ročníkového projektu:

Vypracovať personálne písomnosti nevyhnutné pre zamestnanie zamestnancov podniku v súlade s platnou legislatívou SR a zhodnotiť finančné hospodárenie gastronomickej prevádzky prostredníctvom peňažného denníka. Rozvíjať komunikačné, prezentačné a argumentačné schopnosti žiaka.

Náležitosti titulnej strany

1. v záhlaví – logo a názov školy

2. v strede strany – názov práce: Personálne písomnosti a hospodárenie podniku

3. v päte – šk. rok, meno konzultanta, meno zhotoviteľa práce

Obsah práce

– bude umiestnený za titulnou stranou, bude obsahovať názvy kapitol a čísla strán (napr.)

1. Pracovné zmluvy zamestnancov (výrobného, odbytového a ubytovacieho úseku) (PRN)

2. Peňažný denník v programe Alfa plus (API)

Prácu odovzdajte v stanovenom termíne, vo zviazanej a aj elektronickej podobe Mala by spĺňať predpísaný obsah dokumentov. Práca bude súčasťou záverečného portfólia.

Úloha 1:

a) vypracovať „Pracovné zmluvy“ pre zamestnancov podniku (výrobného, odbytového a ubytovacieho úseku)

b) vypracovať „Peňažný denník v programe Alfa plus“

Požiadavky:

Ročníkový projekt odovzdať v elektronickej / tlačenej podobe odovzdať na hodnotenie zodpovednému vyučujúcemu do: ……………………… a prezentovať v termíne ……………………….

Hodnotenie projektu

1. Obsahová správnosť písomností 40 %

2. Prezentovanie práce 40 %

3. Odpovedanie na otázky komisie 20 %

Celkom 100 %

Známkovanie projektu:

100 % – 85 % výborný (1)

84 % – 70 % chválitebný (2)

69 % – 50 % dobrý (3)

49 % – 35 % dostatočný (4)

34 % a menej nedostatočný (5)