AKTUÁLNE OZNAMY

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Otvorenie nového školského roka prebehne vo štvrtok 2. 9. 2021 o 9.30 hod. v priestoroch budovy školy (v učebniach podľa rozpisu, ktorý bude umiestnený na vchodových dverách školy).

Žiaci by mali prísť v dostatočnom časovom predstihu (aspoň 15 minút vopred) a do interiéru školy smú vstupovať len s prekrytými hornými dýchacími cestami (odporúča sa rúško), pričom budú dozorom nasmerovaní rovno do do svojich tried (podľa rozpisu).

Žiaci 1. ročníka musia pred vstupom do školy odovzdať vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Žiaci ostatných ročníkov (za neplnoletých žiakov ich zákonní zástupcovia) toto tlačivo vyplnia elektronicky cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia deň vopred alebo ho môžu tiež priniesť vyplnené v tlačenej podobe.