ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok je dokument, ktorý upravuje práva a povinnosti žiakov školy, ako aj práva a povinnosti pedagogických zamestnancov školy vyplývajúce z riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

Vnútorná smernica
k prevencii šikanovania žiakov SOŠ HSaO BB

Smernica č. 36/2018
k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach