Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v šk. roku 2024/2025

6323 K  hotelová akadémia – študijný odbor – 5-ročný
31 žiakov – z toho DUÁL max. 21 žiakov

6425 K  kaderník-vizážista, kaderníčka-vizážistka – študijný odbor – 4-ročný
20 žiakov – z toho DUÁL max. 10 žiakov

6444 H  čašník, servírka – učebný odbor – 3-ročný – 10 žiakov
6445 H  kuchár, kuchárka – učebný odbor – 3-ročný – 10 žiakov
6456 H  kaderník, kaderníčka – učebný odbor – 3-ročný – 9 žiakov

DUÁL NA BYSTRICKEJ HOTELKE

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (SDV) je uskutočňované
u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril so žiakom učebnú zmluvu a vykonáva sa na základe zmluvy o duálnom vzdeláva uzatvorenej medzi zamestnávateľom a školou. O výbere žiaka rozhoduje zamestnávateľ. Spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v SDV overuje stavovská alebo profesijná organizácia.

Miesto výkonu praktického vyučovania sa označuje ako „pracovisko praktického vyučovania“.

Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka určuje zamestnávateľ a je dohodnuté v učebnej zmluve.

ODBORY ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

V súčasnosti ponúkame 3 študijné odbory zapojené v systéme duálneho vzdelávania:

 • kaderník-vizážista,
 • čašník, servírka *do roku 2024,
 • kuchár *do roku 2024
 • hotelová akadémia *od roku 2025

ZMLUVNÉ PRACOVISKÁ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA – MIESTA VÝKONU PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

SALÓN DIVINE, BANSKÁ BYSTRICA (kaderník-vizážista)
HOTEL NÁRODNÝ DOM, BANSKÁ BYSTRICA  (čašník, servírka + kuchár)
HOTEL LUX, BANSKÁ BYSTRICA (čašník, servírka + kuchár)
KUCHYŇA U BABIČKY, BANSKÁ BYSTRICA  (kuchár)
REŠTAURÁCIA BYSTRICKÁ KLUBOVŇA, BANSKÁ BYSTRICA  (čašník, servírka + kuchár)
HOTEL TENIS, ZVOLEN (hotelová akadémia) *od 2025

AKO POSTUPOVAŤ?

 1. Prihlásenie žiaka u zamestnávateľa na duálne vzdelávanie.
 2. Účasť na výberovom konaní u zamestnávateľa.
 3. Prevzatie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme
  duálneho vzdelávania od zamestnávateľa pre účely prijímacieho konania v škole.
 4. Absolvovanie prijímacieho konania a prijímacej skúšky v strednej odbornej
  škole.
 5. Zápis na štúdium v strednej odbornej škole odovzdanie zápisného lístka zo základnej školy.
 6. Uzatvorenie učebnej zmluvy so zamestnávateľom (do 31. 8. 2025).
 7. Nástup k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie. Oboznámenie sa s pracoviskom zamestnávateľa, internými predpismi
  zamestnávateľa, úvodné školenia a pod.