Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v šk. roku 2023/2024

6323 K  hotelová akadémia – študijný odbor – 5-ročný – 20 žiakov
6425 K  kaderník-vizážista – študijný odbor – 4-ročný – 10 žiakov (z toho SDV 10)
6444 K  čašník, servírka – študijný odbor – 4-ročný – 10 žiakov (z toho SDV 10)
6445 K  kuchár – študijný odbor – 4-ročný – 10 žiakov (z toho SDV 10)

6444 H  čašník, servírka – učebný odbor – 3-ročný – 10 žiakov
6445 H  kuchár – učebný odbor – 3-ročný – 10 žiakov
6456 H  kaderník – učebný odbor – 3-ročný – 10 žiakov

Prerokované pedagogickou radou 26. 1. 2023 po vyjadrení Rady školy z  12. 12. 2022.

DUÁL NA BYSTRICKEJ HOTELKE

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (SDV) je uskutočňované
u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril so žiakom učebnú zmluvu a vykonáva sa na základe zmluvy o duálnom vzdeláva uzatvorenej medzi zamestnávateľom a školou. O výbere žiaka rozhoduje zamestnávateľ. Spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v SDV overuje stavovská alebo profesijná organizácia.

Miesto výkonu praktického vyučovania sa označuje ako „pracovisko praktickéhovyučovania“.

Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka určuje zamestnávateľ a je dohodnuté v učebnej zmluve.

ODBORY ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

V súčasnosti ponúkame 3 študijné odbory zapojené v systéme duálneho vzdelávania:

 • kaderník-vizážista,
 • čašník, servírka,
 • kuchár

ZMLUVNÉ PRACOVISKÁ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA – MIESTA VÝKONU PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

HOTEL GALILEO, DONOVALY  (čašník, servírka + kuchár)
APRES FUN STODOLA – BAR & RESTAURANT, DONOVALY  (čašník, servírka + kuchár)
HOTEL NÁRODNÝ DOM, BANSKÁ BYSTRICA  (čašník, servírka + kuchár)
KUCHYŇA U BABIČKY, BANSKÁ BYSTRICA  (kuchár)
REŠTAURÁCIA BYSTRICKÁ KLUBOVŇA, BANSKÁ BYSTRICA  (čašník, servírka + kuchár)

AKO POSTUPOVAŤ?

 1. Prihlásenie žiaka u zamestnávateľa na duálne vzdelávanie.
 2. Účasť na výberovom konaní u zamestnávateľa.
 3. Prevzatie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme
  duálneho vzdelávania od zamestnávateľa pre účely prijímacieho konania v škole.
 4. Absolvovanie prijímacieho konania a prijímacej skúšky v strednej odbornej
  škole.
 5. Zápis na štúdium v strednej odbornej škole odovzdanie zápisného lístka zo základnej školy.
 6. Uzatvorenie učebnej zmluvy so zamestnávateľom (do 31. 8. 2022).
 7. Nástup k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie. Oboznámenie sa s pracoviskom zamestnávateľa, internými predpismi
  zamestnávateľa, úvodné školenia a pod.