Stručná charakteristika

Všeobecnovzdelávacie predmety tvorí  skupina spoločenskovedných predmetov (slovenský jazyka a literatúra, dejepis, občianska náuka, etická výchova), prírodovedných predmetov (matematika, chémia, informatika) s telesnou a športovou výchovou.  Vzdelávacím cieľom týchto predmetov sú  vedomosti a zručnosti, ktoré si vyžaduje od mladých ľudí dnešná moderná doba – široký rozhľad, schopnosť komunikovať a zodpovedne sa správať, orientovať sa v svetových dejinách, kultúre, morálke a etike, schopnosť logického uvažovania. Sú nám vlastné princípy kalokagathie –zdravý, telesne zdatný a vzdelaný mladý človek. Najväčší dôraz kladieme, samozrejme, na prípravu z predmetu slovenský jazyk a literatúra, z ktorého sa koná povinná maturitná skúška.

Odporúčané linky

Vydavateľstvo učebníc.
https://orbispictus.sk/edicny-katalog/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah
Prepnúť obsah

Hodnotenie

Aktivity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Členovia

Mgr. Oľga Tomanková – SJL, DEJ, OBN – predsedníčka
Ing. Taťána Belašičová – ETV
Mgr. Barbora Beťáková – TŠV (MD)
RNDr. Jozef Grom – CHE
Mgr. Ľubomíra Kubašková – SJL
PaedDr. Zdena Martuliaková – SJL
Ing. Ivan Sámel – MAT, INF
Mgr. Agáta Scholtzová –SJL
Mgr. Tatiana Stehlíková – MAT, INF
Mgr. Gabriel Šikúr – ETV, OBN, TŠV
Mgr. Oľga Tomanková – SJL, DEJ, OBN
Mgr. Michal Volentier – TŠV

Partneri