Výchovná poradkyňa: Ing. Monika Masárová

Konzultačné hodiny:
8.00 – 9.40 hod /párny piatok/
8.00 – 9.40 hod /nepárna streda/

Mimoriadna konzultačná hodina po vzájomnej telefonickej dohode: 048/470 04 44

e-mail: vychovnyporadca@soshotelovabb.sk

Študentské obdobie, ktoré je zároveň obdobím dospievania, patrí medzi najkrajšie v našom živote, ale môže prinášať aj pocity osamelosti, strachu, neúspechu, problémy s adaptáciou, či iné. Ako výchovná poradkyňa sa snažím pomôcť žiakom nájsť vhodné riešenia ich problémov v oblasti výchovy a vzdelávania. Veď vždy je dôležité včas sa poradiť a vyrozprávať.

Hlavné úlohy v rámci výchovného poradenstva:

– poskytovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania

– pomáhať žiakom s VPU /vývinové poruchy učenia/, žiakom, ktorým sa poskytujú podporné opatrenia

– monitorovať žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti, s problémami v rodine, triednom kolektíve, problémami v učení

– venovať osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom

– zabezpečiť a sprostredkovať im psychologické a iné odborné služby

– realizovať preventívne aktivity ako ochranu pred sociálno-patologickými javmi

– venovať pozornosť otázkam šikanovania a diskriminácii medzi žiakmi školy podľa motta

„ Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje.“

– viesť žiakov k tolerancii a dodržiavaniu ľudských práv, rozvíjať u nich kritické myslenie

– dbať na dodržiavanie zdravého životného štýlu

– rozvíjať ekologické správanie sa žiakov

– sprostredkovať prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež

– aktívne pomáhať vedeniu školy propagovať na verejnosti kvalitu prípravy našich absolventov, podieľať sa na prezentácii odborov štúdia na našej škole

– v spolupráci so školskou psychologičkou pomáhať maturantom pri výbere štúdia na VŠ, alebo inej formy ďalšieho vzdelávania, podávať informácie o DOD a poskytovať kariérové poradenstvo ohľadom výberu VŠ