Vážení rodičia, milí žiaci, 

študentské obdobie, ktoré je zároveň obdobím dospievania, patrí medzi najkrajšie v našom živote, ale môže prinášať aj pocity osamelosti, strachu, neúspechu, problémy s adaptáciou, či iné. Ako výchovná poradkyňa sa snažím pomôcť študentom nájsť vhodné riešenia ich problémov v oblasti výchovy a vzdelávania. Veď vždy je dôležité včas sa poradiť a vyrozprávať.

Hlavné úlohy v rámci výchovného poradenstva:
– poskytovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania,
– pomáhať žiakom s VPU /vývinové poruchy učenia/, s problémami v rodine, triednom kolektíve, problémami v učení,
– realizovať preventívne aktivity ako ochranu pred sociálno-patologickými javmi,
– venovať pozornosť otázkam šikanovania a  diskriminácii medzi žiakmi školy podľa motta „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje.“,
– viesť žiakov k tolerancii a dodržiavaniu ľudských práv, rozvíjať u nich kritické myslenie,
– dbať na dodržiavanie zdravého životného štýlu,
– rozvíjať ekologické správanie sa žiakov,
– aktívne pomáhať vedeniu školy propagovať na verejnosti kvalitu prípravy našich absolventov,
– v spolupráci so školskou psychologičkou pomáhať maturantom pri výbere štúdia na VŠ, alebo inej formy ďalšieho vzdelávania.

Realizácia úloh v rámci výchovného poradenstva sa zabezpečuje aj účasťou v rôznych projektoch, napr. „Škola za demokraciu“, kde zúčastnení žiaci metódou živých knižníc majú možnosť vypočuť si životný príbeh ľudí s pozoruhodným osudom a získavajú tak autentické informácie, na základe ktorých sa môžu meniť ich názory na ľudí iných menšín, náboženstva, sexuálnej orientácie, migrantov. Učia sa byť empatickí a citlivo vnímať odlišnosti dnešného sveta. Projekt v sebe spája témy tolerancie, kritického myslenia, bojuje proti diskriminácii a extrémizmu a všetkým formám šikanovania. Tiež realizujeme projekt „Zasaď si svoj strom“, ktorý rozvíja u žiakov environmentálne cítenie, žiaci sa učia vnímať prírodu okolo seba a sú vedení pomáhať, chrániť a zachovať ju pre ďalšie generácie. Zúčastnení žiaci majú možnosť zasadiť si svoj strom v zalesňovanom území a získavajú nové informácie o udržateľnosti lesov priamo od odborníkov. Projekty sú realizované v spolupráci s Centrom komunitného organizovania, Zvolen a Univerzitou Mateja Bela a Slovenskými lesmi, a. s.

Prajem Vám úspešný školský rok!

                                                                                          Monika Masárová
výchovná poradkyňa

KONZULTAČNÉ HODINY
(Mimoriadna konzultačná hodina po vzájomnej telefonickej dohode.)
048 / 470 04 44
vychovnyporadca@soshotelovabb.sk

08.55 hod. – 10.35 hod.
PÁRNY UTOROK

09.50 hod. – 11.30 hod.
NEPÁRNY UTOROK

Pokyny na vyplnenie prihlášky na vysokú školu