Záverečná skúška

Záverečnou skúškou sa ukončuje štúdium najmenej dvojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu učebného odboru v strednej odbornej škole.
 
V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.
V ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.
  • Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.
  • Praktická časť záverečnej skúšky trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 hodín. V odboroch, v ktorých si to charakter skúšky vyžaduje, môže praktická časť skúšky trvať až štyri týždne.
  • Praktická časť záverečnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.
  • Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.
  • Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.
  • Ústna časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 30 minút.
  • Ústna časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 30 žiakov.

Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na záverečnej skúške  klasifikuje žiaka takto:

a) prospel s vyznamenaním, ak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky prospech horší ako výborný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky priemerný prospech horší ako 1,5 a v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný,

b) prospel veľmi dobre, ak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný,

c) prospel, ak nemá na záverečnej skúške z písomnej časti skúšky, praktickej časti skúšky a ústnej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný, 

d) neprospel, ak má na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný.

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky.

V zmysle uvedenej novely školského zákona a v súlade s § 161k školského zákona určuje a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny riadneho a mimoriadneho skúšobné obdobia konania záverečnej skúšky nasledovne:

1. Riadny termín konania záverečnej skúšky od 15. júna 2022 do 30. júna 2022. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári tohto školského roka.

2. Mimoriadny termín konania záverečnej skúšky od 19. septembra 2022 do 30. septembra 2022 alebo od 6. februára 2023 do 17. februára 2023.

Podľa § 73 ods. 3 sa záverečná skúška člení na teoretickú časť a praktickú časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky. Praktická časť záverečnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.
V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme. Témy na teoretickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci učiteľa odborných predmetov a majstra odbornej výchovy. Na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.
Teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút.
Teoretická časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni možno jednou skúšobnou komisiou pre záverečnú skúšku vyskúšať najviac 30 žiakov.
V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci majstra odbornej výchovy a učiteľa odborných predmetov. Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje.
Praktická časť záverečnej skúšky trvá najviac 24 hodín. V odboroch vzdelávania, v ktorých si to charakter záverečnej skúšky vyžaduje, môže praktická časť záverečnej skúšky trvať najviac 4 týždne.
Praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní.
Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.
Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť.
Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca.

Záverečná skúška sa celkovo hodnotí prospel s vyznamenaním, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 1 (výborný) a z teoretickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); v odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 (chválitebný).
Záverečná skúška sa celkovo hodnotí prospel veľmi dobre, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný) a z teoretickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); v odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 (chválitebný).
Záverečná skúška sa celkovo hodnotí prospel, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti a teoretickej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).
Záverečná skúška sa celkovo hodnotí neprospel, ak žiak má na záverečnej skúške z niektorej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).

Trieda   Učebný odbor                      Praktická časť               Ústna časť
III.AB     6444 H  čašník, servírka    20. a 21. 06. 2022        22. 06. 2022
III.AB     6445 H  kuchár                  20. a 21. 06. 2022        22. 06. 2022
III.AB     6456 H  kaderník               20. a 21. 06. 2022        22. 06. 2022